Hệ thống camera an ninh

Hệ thống camera an ninh

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Diện tích:

Quy mô:

Phạm vi công việc:

Thời gian:

Hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ

Hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Diện tích:

Quy mô:

Phạm vi công việc:

Thời gian:

Hệ thống mạng lan

Hệ thống mạng lan

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Diện tích:

Quy mô:

Phạm vi công việc:

Thời gian:

Close Pictures